۱۴۰۲ پنج شنبه ۹ آذر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
شرح وظايف
اهداف و وظايف دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي

نظارت و ارزشيابي وظايف، فعاليت ها و مسئوليت ها در دستگاههاي اجرايي بمنظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف و انعكاس به وزارتخانه ها و سازمانهاي مركزي جهت بهره گيري بيشتر در انجام وظايف محوله.
اجراي ارزيابي فعاليت ها و عملكرد مديريت دستگاه هاي اجرايي استان.
نظارت برحسن اجراي برنامه هاي ارزشيابي ادارات و مديران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعيين شده.
ايجاد هماهنگي با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات دستگاههاي دولتي مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات و ايجاد وحدت رويه و انجام همكاري هاي لازم با گروههاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه.
تهيه گزارش متضمن تجزيه و تحليل ارزشيابي هاي بعمل آمده و نتيجه گيري از آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي جهت مقامات مافوق .
برقراري ارتباط مستمر با دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت كشور.
اجراي خط مشي ها، سياستها و دستورالعملهاي ابلاغي و ارائه گزارشهاي لازم در چارچوب وظايف محوله.
نظارت و پيگيري برحسن اجراي برنامه هاي طرح تكريم مردم و جلب حمايت ارباب رجوع و اجراي نظام ارزيابي اين طرح.
ارتقاء سلامت نظام اداري، اجرا و پيگيري آيين نامه پيش گيري و مبارزه با رشوه خواري و فساد اداري.
ارتباط مستمر با دفتر ارزشيابي وزارت كشور و معاونت ذيربط در نهاد رياست جمهوري بمنظور هماهنگي در نحوه اجراي برنامه هاي ارزيابي و ارزشيابي در دستگاههاي اجرايي استان.
نظارت برحسن اجراي ضوابط و مقررات ارزشيابي كاركنان دولت در دستگاههاي اجرايي و مديران استان براساس قوانين و مقررات مربوطه و ضوابط تعيين شده.
تهيه برنامه ها و اجراي ارزشيابي نوبه اي كاركنان دولت و برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي.
تهيه و تنظيم و نگهداري شناسنامه ارزشيابي مديران كل دستگاه­هاي اجرايي استان
اجراي برنامه ارزيابي عملكرد مديريت در دستگاهاي اجرايي استان بمنظور تحليل عملكرد آنها و تبيين نتايج ارزيابي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روشهاي انجام كار.
ارزيابي فعاليت ها و نظارت برعملكرد دستگاههاي اجرايي مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگي پيشرفت اهداف و برنامه هاي تعيين شده و تحليل آنها.
نظارت و ارزشيابي وظايف و فعاليت ها و مسئوليت هاي دفاتر و ادارات استانداري بمنظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف و انعكاس به ساير واحدها جهت بهره گيري در انجام وظايف محوله و ارائه گزارش به استاندار.
بررسي فعاليت هاي واحدهاي استانداري ، فرمانداريها، بخشداري ها، شهرداري ها بمنظور ارزشيابي ميزان كارآئي و عملكرد آنها و ارائه گزارش به استاندار.
ارزيابي فعاليت ها و نظارت برعملكرد دستگاههاي دولتي مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگي پيشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار.
تهيه برنامه و اجراي ارزشيابي سالانه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصميم نهايي.
آموزش و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي.
نظارت برحسن اجراي برنامه هاي ارزشيابي مديران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعيين شده.
بازرسي و رسيدگي به امور ارجاعي از طرف استاندار.
تنظيم برنامه بازرسي موردي ودوره اي و اجراي آن را از طريق بازرسيهاي مالي و اداري.
انجام همكاريهاي لازم با گروههاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه.
تنظيم گزارش از نتايج بازرسيهاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط.
دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعين از كاركنان و واحدهاي استانداري و ديگر ادارات و تهيه گزارش جهت مقامات مافوق.
بررسي پيرامون صحت و يا سقم موارد مورد شكايت و پيگيري در اين زمينه جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي بمنظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي به شكايات.
بررسي و پاسخگويي به مراجعات نهاد محترم رياست جمهور، سازمان بازررسي كل كشور، وزارت كشور و ديگر ارگانهاي مسئول در باب شكايات و خواسته هاي مردم.
تاریخ به روز رسانی: 1394/09/26
تعداد بازدید: 17738
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal